Wednesday, May 14, 2008

Buku: Abkar Al-Afkar fi Usuliddin


Judul Buku: Abkar Al-Afkar fi Usuliddin (3 jilid)

Pengarang: Imam Saifuddin Abu Al-Hasan Ali bin Muammad Al-Amidi (631 H)

Sinopsis:

Buku ini merupakan antara buku rujukan utama dalam bidang Usuluddin, iaitu masalah yang melibatkan persoalan-persoalan aqidah. Ia merupakan buku rujukan utama dalam membahaskan tentang aqidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah.


Buku ini membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan secara lengkap dengan dalil-dalil naqli mahupun dalil-dalil aqli. Buku ini juga mengkritik dan menolak fahaman-fahaman sesat dalam kelompok umat Islam seperti kelompok mujassimah, musyabbihah, muktazilah dan sebagainya.

Buku ini amat penting untuk dijadikan rujukan bagi para pentuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu usuluddin ini.

Harga: RM 171.00 (3 jilid)

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.com


No comments: