Wednesday, May 21, 2008

Buku-buku fiqh: Al-Umm, Al-Wasith, Minhaj At-Tholibin, Tuhfatul Muhtaj, Al-Baijuri ala Manhaj, Al-Baijuri ala Al-Khatib, I'anah, H Syarqowi

Judul: Al-Umm (9 jilid)


Pengarang: Al-Imam Al-Mujtahid Al-Mustaqil Abu Abdillah Muhammad ibn Idris As-Syafi'e


Terbitan: dar kutub ilmiyyah, beirut

Harga: RM 340.00Judul: Al-Wasith fi Al-Mazhab (4 jilid)

Pengarang: Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali

Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut

Harga: RM 171.00


Judul: Minhaj At-Tolibin fi fiqh Al-Imam As-Syafi'e (3 jilid)


Pengarang: Al-Imam Al-Muhaddith Muhyiddin Abu Zakaria Ya

hya bin Syarf An-Nawawi


Terbitan: Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyyah


Harga: RM 260.00
Judul: Tufatul Muhtaj bi syarh Al-Minhaj (4 jilid

Pengarang: Sheikhul Islam Syihabuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad ibn Ali ibn Al-Hajar Al-Haitami

Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah


Harga: RM 189.00

Judul: Hasyiyah Al-Bujairimi 'ala syarh manhaj At-Thullab (4 jilid)


Pengarang: Al-Allamah Al-Sheikh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi


Terbitan: Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah


Harga: RM 228.00
Judul: Hasyiyah Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib (5 jilid)


Pengarang: Al-Allamah Al-

Sheikh Sul

aiman bin Muhammad Al-Bujairimi


Terbitan: Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah


Harga: RM 257.00
Judul: Hasyiyah I'anah At-Tholibin 'ala hal alfaz fathi al-Mu'in (4 jilid)


Pengarang: Al-Allamah Al-Sheikh Abu Bakr Uthman bin Muhammad Ad-Dimyathi


Terbitan: Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah


Harga: RM 200.00
Judul: Hasyiyah Al-Syarqowi tuhfatu At-Thullab (4 jilid)


Pengarang: Al-Allamah Al-Sheikh Abdullah bin Hijazi As-Syafi'e Al-Syarqowi


Terbitan: Terbitan: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah


Harga: RM 200.00

Tuesday, May 20, 2008

Buku-buku: Perbahasan Tentang Hukum Kuburan

Judul: Al-Ifham Wal Ifham Qadhoya Al-Wasilah wa Al-Qubur

Pengarang: Sheikh Muhammad Zaki Ibrahim

Antara Kandungan:

Buku ini menjelaskan makna sebenar tawassul yang disyariatkan dalam Islam. Buku ini menjelaskan perbezaan antara wasilah yang diamalkan oleh umat Islam dengan perantaraan yang diamalkan oleh penyembah berhala.

Buku ini juga menjelaskan tentang makna Istighasah, dan seterusnya menjelaskan tentang hukum ziarah kubur.

Harga: RM 15.00Judul Buku: Sy'ua' An-Nur fi Ahkam Al-Qubur

Penyusun: Sheikh Ahmad Farid Al-Mazidi

Sinopsis: Buku ini menjelaskan secara padat dan ringkas berkenaan dengan hukum-hukum mengenai kuburan dalam perbahasan ulama' fiqh.

Antara risalah-risalah ulama' yang terhimpun dalam buku ini adalah seperti risalah Sheikh Ahmad bin Mansur Al-Jundi dalam tanbihul azkiya' dalam buku jam'ul maqal dan sebagainya, dalam menjelaskan tentang binaan atas kuburan dan sebagainya.


Harga: RM10.00

Judul Buku: Ihya' Al-Maqbur min Adillah Jawaz Bina' Al-Masajid 'Ala Al-Qubur dan buku: 'Ilam Ar-Raki' wa As-Sajid bi ittikhoz Al-Qubur Masajid

Pengarang: Sheikh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari

Sinopsis:

Kedua-dua risalah ini termuat dalam satu buku yang mana kedua-duanya membahaskan tentap persoalan dan masalah yang hampir sama iaitu tentang hukum membina binaan dan masjid di kuburan. Adapun risalah kedua membahaskan tentang hukum bersolat di masjid yang mengandungi kubur, berserta dengan dalil-dalilnya daripada Al-Qur'an, As-Sunnah dan perkataan para ulama' yang muktabar.

Harga: RM 6.00

Buku: Al-Adillah Al-Bahirah


Judul Buku
: Al-Adillah Al-Bahirah

Pengarang: Dr. Umar Abdullah Kamil

Sinopsis:

Buku ini suatu buku dalam menolak golongan syiah dengan membongkar penyelewengan kaum Syiah dan seterusnya membuktikan bahawa golongan ahlus-sunnah wal jamaah adalah golongan yang lebih mencintai ahli keluarga Nabi s.a.w., begitu juga dengan para sahabat r.a. yang mana kebanyakkan mereka telah dikafirkan oleh Syiah yang melampau.

Antara Isi Kandungan:

Membongkar Aqidah Syi'ah yang menyelewengkan makna Al-Qur'an.

Membongkar konsep-konsep kebatilan dalam syi'ah seperti masalah taqiyyah, masalah nikah mut'ah, masalah mencela para sahabat r.a. dan ummul mu'minin dan sebagainya dengan jawapan-jawapan daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menolak kebatilan mereka.

Menjelaskan tetntang kecintaan Saidina Ali r.a. terhadap para khulafa' Ar-Rasyidin yang lain seperti Saidina Abu Bakr, Saidina Umar dan Saidina Utman r.a..

Buku ini meriwayatkan juga bukti-bukti kecintaan para ulama' sunni terhadap ahlu-bait Rasulillah s.a.w..

Buku ini turut menukilkan perkataan-perkataan para imam ahlul-bait dalam kecintaan mereka kepada para sahabat r.a..

Buku ini turut meriwayatkan pelbagai hadith tentang keistimewaan dan kemuliaan para ahlul-bait seperti yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadith para ulama' sunni.


Harga: RM 16.00

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.com

Thursday, May 15, 2008

Buku: Ar-Rasa'il Al-Salafiyyah


Judul Buku: Ar-Rasa'il As-Salafiyyah

Pengarang: Sheikh Abdullah Al-Husaini Al-Hasyimi

Sinopsis:

Antara isu-isu yang disentuh dalam buku ini ialah:-

hadith tentang amalan dibentangkan di hadapan Nabi s.a.w..

Hadith-hadith tentang Nabi s.a.w. makhluk awal yang diciptakan

Perbahasan-perbahasan tentang taqlid dan ijtihad

Perbahasan tentang takdir

Harga: RM 6.00


Hasyiyah Al-Syarqowi 'Ala Tuhfatu At-Thullab (4 jilid)


Judul Buku: Hasyiyah Al-Syarqowi 'Ala Tuhfatu At-Thullab (4 jilid)

Pengarang: Imam Abdullah bin Hijazi Al-Azhari Al-Syarqowi

Sinopsis:

Buku ini merupakan antara rujukan utama dalam mazhab As-Syafi'e. Buku ini ialah syarah Imam Al-Syarqawi terhadap buku tuhfatut At-Thullab karangan Sheikhul Islam Imam Abu Yahya Zakaria Al-Anshori. Buku ini menghuraikan perbahasan-perbahsan fiqh dalam mazhab Al-Syafi'e.

Harga: RM 200.00

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.com

Wednesday, May 14, 2008

Buku: Abkar Al-Afkar fi Usuliddin


Judul Buku: Abkar Al-Afkar fi Usuliddin (3 jilid)

Pengarang: Imam Saifuddin Abu Al-Hasan Ali bin Muammad Al-Amidi (631 H)

Sinopsis:

Buku ini merupakan antara buku rujukan utama dalam bidang Usuluddin, iaitu masalah yang melibatkan persoalan-persoalan aqidah. Ia merupakan buku rujukan utama dalam membahaskan tentang aqidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah.


Buku ini membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan secara lengkap dengan dalil-dalil naqli mahupun dalil-dalil aqli. Buku ini juga mengkritik dan menolak fahaman-fahaman sesat dalam kelompok umat Islam seperti kelompok mujassimah, musyabbihah, muktazilah dan sebagainya.

Buku ini amat penting untuk dijadikan rujukan bagi para pentuntut ilmu yang ingin mendalami ilmu usuluddin ini.

Harga: RM 171.00 (3 jilid)

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.comJudul Buku: Al-Farq Al-Azhim baina At-Tanzih wa At-Tajsim

Pengarang: Sheikh Sa'id Abdul Latif Fudah

Sinopsis:

Buku ini menjelaskan tentang perbezaan antara konsep tanzih (menyucikan sifat-sifat Allah s.w.t.) dengan fahaman tajsim yang dipelopori oleh para mujassimah, dengan perbahasan yang ilmiah. Buku ini wajar dimiliki oleh para penuntut ilmu khususnya dalam bidang usuluddin, kerana ianya merupakan antara perbahasan yang mudah dan padat.

Sheikh Sa'id Fudah yang terkenal sebagai antara para ulama' ahlus-sunnah wal jamaah yang disegani di serata dunia. Beliau berasal dari Jordon, dan kini giat berdakwah ke serata dunia. Buku yang beliau tulis ini memuatkan perbahasan ringkas dalam menolak fahaman tajsim yang kian menular atas nama salafi di zaman ini.

Harga: RM 8.00

No Telefon: 03-41496090

Email: mideast02@yahoo.com